Wczytuję dane...

Dla kogo kasy fiskalne w 2017?

Dla kogo kasy fiskalne w 2017?

Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych to obowiązek wynikający z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie przepisy tej samej ustawy umożliwiają Ministrowi Finansów zwolnienie z powyższego obowiązku niektórych grup podatników. Odbywa się to w drodze specjalnego rozporządzenia.

Obecnie funkcjonujące rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa, które grupy podatników zostają zwolnione z tego obowiązku. Przypomnijmy, że obecne zwolnienia przyjmują dwa warianty. Podmiotowy charakter zwolnienia przysługuje podatnikom nieprzekraczającym limitu obrotów na poziomie 20 tys. zł w ciągu roku. Zwolnienia o charakterze podmiotowo-przedmiotowym dotyczą podatników, których udział obrotu świadczonych usług wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył 80%. Dotyczy to jednak wyłącznie usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia, wśród których znajdziemy m.in.:

 • usługi komunalne i sieciowe, np. w zakresie dostaw energii, gazu, telekomunikacji,
 • usługi finansowe, ubezpieczeniowe, edukacyjne oraz czynności notarialne,
 • usługi świadczone przez organizacje oraz dostawę towarów i świadczenie usług przez  podatnika na rzecz pracowników,
 • dostawę towarów i świadczenie usług w systemie wysyłkowym opłacaną za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy  oszczędnościowo-kredytowej po spełnieniu określonych warunków.

Jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nakłada bezwzględną konieczność prowadzenia ewidencji już od pierwszej sprzedaży w przypadku następujących działalności:

 • usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich
  zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usług prawniczych, z wyjątkiem czynności notarialnych,
 • usług doradztwa podatkowego,
 • usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  - świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  - usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  - z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do
  rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od
  towarów i usług, oraz świadczenia usług związanych z wyżywieniem świadczonych na
  pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia,
 • dostaw perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Aktualnie funkcjonujące rozporządzenie ogranicza zakres zwolnień do lat 2015-2016. Na obecną chwilę (wrzesień 2016) brak jest projektu określającego które grupy podatników oraz jakie czynności podatkowe zostaną zwolnione z obowiązku ewidencji sprzedażowej po 31 grudnia 2016 roku. Trwają dopiero prace legislacyjne nad jego udostępnieniem.

W międzyczasie pojawiła się istotna interpelacja poselska z dnia 28 lipca 2016. Poseł Paweł Lisiecki w swoim zapytaniu skierowanym do Ministra Finansów oczekuje informacji na temat liczby podmiotów objętych zwolnieniem ze stosowania kas fiskalnych. Ministerstwo w swojej odpowiedzi z 13 września 2016, przedstawiło informacje na podstawie których, należy z dużą dozą pewności stwierdzić, że projekt rozporządzenia nie będzie zauważalnie odbiegał od dotychczas obowiązującego. Utrzymanie status quo uzasadniane jest planowanymi zmianami w sposobie funkcjonowania kas rejestrujących, to jest wprowadzenia tzw. kas fiskalnych on-line przesyłających komplet informacji fiskalnych bezpośrednio do repozytorium Ministerstwa Finansów.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij