Wczytuję dane...

Zaliczki na kasie fiskalnej

Zaliczki na kasie fiskalnej

Rozliczanie zaliczek na kasie fiskalnej - nowe przepisy - 2015

Rok 2015 przyniesie zmiany nie tylko w liście usług zobowiązujących do rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Ułatwieniu mają ulec kwestie związane z rozliczaniem zaliczek pobranych od klientów i rejestrowanych za pomocą kasy fiskalnej. Omawiany zapis został umieszczony w projekcie ustawy o ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej (pierwsze czytanie - posiedzenie Sejmu z dnia 22 lipca 2014).

Zaliczki w 2014 roku - PIT, CIT, VAT

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2014 roku przepisami (art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ustawa o PIT i art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - ustawa o CIT) należności (pobrane lub ujęte w ewidencji) na poczet dostaw towarów lub usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdaczych nie zalicza się do przychodów. Opisywane zaliczki nie stanowią przychodu i nie są objete podatkiem dochodowym w danym okresie sprawozdawczym. Patrząc z punktu widzenia podatku od towarów i usług (VAT), każda zaliczka powinna zostać opodatkowana do 7 dni od daty jej pobrania. Rozbieżność między przepisami doprowadza do sytuacji, że przedsiębiorca rejestrujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej musi z jednej strony zaewidencjonować zaliczkę (nabić na kasie fiskalnej) na poczet sprzedaży towaru czy wykonania usługi, a z drugiej strony pobrana zaliczka nie stanowi przychodu w podatku dochodowym. Sytuacja taka jest kłopotliwa dla firm często pobierających zaliczki (usługi remontowo-budowlane, pralnie, mechanicy samochodowi, fotografowie, punkty naprawcze, itd), szczególnie jeśli zdaża się to na przełomie miesięcy. Odrębne rozliczanie obrotu kasowego dla podatku dochodowego i VAT wymaga odrębnej ewidencji przyjmowanych zaliczek (o które należy obniżać obrót kasowy). W kolejnym miesiącu, w przypadku wykonania usługi, należy przeprowadzić korektę ewidencji dla podatku dochodowego o zrealizowane zaliczki. Taka sytuacja podnosi ryzyko popełnienia niejednej pomyłki, nie mówiąc już o problematyczności stosowanego rozwiązania.

Zaliczki w 2015 roku - PIT, CIT, VAT

Mając na uwadze powyższe problemy i możliwość popełniania nieświadomych błędów przez przedsiębiorcę, ustawodawca wyszedł z propozycją umożliwienia podatnikowi wyboru formy rozliczania wpłat uzyskanych na poczet dostawy towarów lub usług, które będą realizowane w okresach późniejszych. Rozwiązania jakie są proponowane dotyczą zmian w art. 14 ustawy o PIT oraz w art. 12 ustawy o CIT i polegają na uznaniu daty pobrania wpłaty i zarejestrowania jej przez kasę fiskalną jako daty powstania przychodu podlegającemu rozliczeniu. Rozwiązuje to problem pobierania zaliczek w jednym miesiącu i rejestrowaniu ich na kasie fiskalnej, ale nie wliczaniu ich do przychodu, który faktycznie wystepuje w miesiącu następnym.

Zaliczki na kasie fiskalnej 2015

Należy pamiętać, że podatnik decydujący się na taką formę rozliczenia, musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o swoim wyborze do 20 stycznia. W sytuacji, w której rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej dopiero się rozpocznie - podatnik ma czas do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Rezygnację tej formy rozliczenia można składać do 20 stycznia kolejnego roku (kolejnego po tym, w którym z takiego rozliczenia korzystał). W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia lub rezygnacji z tej formy rozliczenia dotyczy wszystkich wspólników.

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 roku.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij