Wczytuję dane...

Podstawowe obowiązki podatnika

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PODATNIKA

 

 1. Złożenie oświadczenia o liczbie kas


  Należy złożyć pisemne zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego (w którym będą się Państwo rozliczać) najpóźniej dzień przed fiskalizacją. Zgłoszenie powinno zawierać informację o liczbie kas fiskalnych, które zamierzają Państwo stosować, oraz miejscu (adresie) ich używania. Ci z Państwa, którzy zgłaszają tylko jedną kasę fiskalną, mogą to zrobić na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy (zał. nr 3 rozp. Ministra Finansów z dn. 28 listopada 2008r.) - zgłoszenie musi zostać złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

 2. Fiskalizacja kasy fiskalnej


  Fiskalizacja kasy rejestrującej to jednorazowa i niepowtarzalna czynność rozpoczynająca pracę modułu fiskalnego kasy. Pracę rozpoczyna także pamięć fiskalna kasy. Fiskalizację kasy, na podstawie złożonego przez podatnika zgłoszenia, musi wykonać upoważniony (legitymujący się identyfikatorem od producenta lub importera) pracownik serwisu. Importer lub producent kasy fiskalnej odpowiedzialny jest za warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas fiskalnych i on wskazuje właściwy serwis dla danego typu kas. Inaczej rzecz ujmując, serwis opiekujący się kasą fiskalną musi posiadać odpowiednie uprawnienia otrzymane od producenta bądź importera.

 3. Otrzymanie numeru ewidencyjnego


  Do 7 dni od dnia fiskalizacji kasy fiskalnej należy dokonać zgłoszenia jej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Otrzymany w ten sposób numer ewidencyjny kasy zgodnie z rozprządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. należy trwale nanieść na kasę fiskalną.

 4. Wpisy w książce kasy fiskalnej


  Otrzymany numer ewidencyjny należy trwale nanieść na obudowę kasy fiskalnej. Należy także pamiętać o wpisach do książki serwisowej kasy, którą Państwo otrzymali wraz z urządzeniem. Są Państwo także zobowiązani do dostarczania książki serwisowej serwisantowi, aby mógł on dokonywać odpowiednich wpisów (np. przegląd kasy fiskalnej).

  Książka serwisowa kasy fiskalnej powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy. Powinna być także udostępniana na żądanie właściwych organów. Jeśli zdaży się, że zapodzieją lub zgubią Państwo książkę serwisową, ulegnie ona zniszczeniu, itp. należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem w celu wydania duplikatu. Należy także powiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Strona tytułowa nowej książki serwisowej musi zostać opatrzona napisem "Duplikat".

 5. Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu


  Po przeprowadzeniu fiskalizacji kasa fiskalna powinna być używana do ewidencjonowania każdej sprzedaży, o której mówi art. 111 ust. 1 ustawy. Zwieńczeniem dokonania sprzedaży musi być wydruk paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Oryginał musi być wydany klientowi. Kopia, zależnie od możliwości urządzenia, powinna być zarejestrowana bądź jako wydruk na papierowej rolce, bądź jako zapis na kopii elektronicznej (np. karta SD).

  Należy pamiętać, że przy jednorazowym zgłoszeniu większej ilości kas fiskalnych do Urzędu Skarbowego należy ściśle przestrzegać terminów fiskalizacji poszczególnych urządzeń. W wyznaczonym, pierwszym terminie należy rozpocząć ewidencjonowanie przy użyciu minimalnie 1/5 (zaokrąglając w górę do liczb całkowitych) liczby kas zgłoszonych naczelnikowi urzędu skarbowego (jako niezbędna do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach sprzedaży). Kolejne kasy (w ilości nie mniejszej niż podczas pierwszego terminu) należy instalować i stosować do prowadzenia ewidencji sprzedaży począwszy od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca.

 6. Generowanie i druk raportów oraz przechowywanie dokumentów kasowych


  Proszę pamiętać, że mają Państwo obowiązek sporządzania raportów fiskalnych - dobowego oraz miesięcznego. Raport dobowy należy wykonywać zawsze po zakończeniu sprzedaży w danym dniu (nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym). Raport dobowy to raport za dany dzień. Jeśli w ciągu dnia nie było żadnej sprzedaży raportu za deany dzień nie trzeba wykonywać. Raport miesięczny powinien być wykonany po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, przed rozpoczęciem sprzedaży w miesiącu następnym.

  Dokumenty kasowe powinny być przechowywane przez okres wymagany w w/w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (pkt I-1 art. 112) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). W okresie przejściowym, na zasadzie wyjątku (zob. pkt I-5 - § 19), kopie dokumentów sporządzonych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie sprzedaży do dnia 31 grudnia 2011 r. podatnicy są obowiązani przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

 7. Zgłaszanie kas do przeglądu technicznego


  Należy pamiętać, że za obowiązkowe przeglądy techniczne odpowiedzialny jest właściciel kasy fiskalnej. Obowiązkowy przegląd techniczny należy przeprowadzać co 24 miesiące.

  Kasy fiskalne o specjalnym zastosowaniu przeznaczone do ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami, obowiązkowy przegląd powinien być wykonany nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji taksometru, używanego do współpracy z kasą, określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej. Kasy, które zostały przez podatnika utracone a następnie odzyskane, powinny być również poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Nieprawidłowości w pracy kasy należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu serwis kasy.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij